ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 01.10.2014 р. № 1121

ПРОГРАМА

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ

для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики

Оцінити ступінь підготовленості учасників тестування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників:

-  будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

-  виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);

-  виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);

-  будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості;

-  розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, розв’язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їхніх систем;

-  знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їхні властивості;

-  знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, площі, об’єми);

-  розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових подій;

-  аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та інших формах.

ЗАВАНТАЖИТИ  таблицю